O nás

Občianske združenie DIVADLO ŠTEFANA KVIETIKA Veľký Krtíš vzniklo 19.2.2010 vtedy ešte ako Divadlo bez groša.  7.10.2016 na počesť nášho rodáka, významnej osobnosti kultúrneho a spoločenského života, hereckej legendy, ktorá sa vo veľkej miere zaslúžila o rozvoj slovenskej kultúry najmä v oblasti divadla – ako člen činohry SND, ale aj filmu, rozhlasu či televízie sme pána Kvietika požiadali  o súhlas s použitím jeho mena a priezviska v názve divadelného súboru. Po udelení súhlasu došlo k premenovaniu Divadla bez groša na Divadlo Štefana Kvietika.

Členmi sú amatérski aj profesionálni herci, režiséri, autori, ktorí do  jeho vzniku pôsobili  v rôznych divadelných zoskupeniach v okrese. Divadelný súbor má 24 členov. Cieľom združenia je rozvíjať činoherné umenie v regióne, svojou činnosťou  zachovávať kultúrne dedičstvo a prostredníctvom dramatického umenia sprístupniť kultúrne hodnoty a tým prispievať k využitiu voľno-časových aktivít širokej verejnosti. Hlavnou myšlienkou vzniku súboru bola predovšetkým podpora neprofesionálnych divadelníkov pri vlastnej tvorbe a pri prezentácii divadelného umenia, podpora  osvety, kultúry a tvorivosti  formou realizácie kultúrno-spoločenských podujatí.

Naším cieľom je dať šancu všetkým osobám, ktoré majú záujem pôsobiť v divadle zahrať si ho, alebo iným spôsobom sa spolupodieľať na činnostiach súvisiacich s tvorbou divadelného predstavenia a tým rozvíjať ich umelecký aj intelektuálny rast . Ochotnícke divadlo v našom meste má bohatú, vyše dvadsať ročnú tradíciu. Naše združenie je aj pokračovaním činnosti ochotníkov, ktorí prezentovali divadelné aktivity pri MO Matice Slovenskej pod vedením Mgr. Márie Hroncovej.

Divadlo svoju činnosť zameriava predovšetkým na inscenovanie pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby súčasnej i klasickej a na literárnu tvorbu regionálnych autorov. Členovia divadelného súboru aktívne spolupracujú a podieľajú sa aj na tvorbe projektov s MsKS Veľký Krtíš, Hontiansko-ipeľským osvetovým strediskom ako aj podujatí organizovaných  SNM Múzeom bábkárskych kultúr a hračiek v Modrom Kameni.